Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej

1867

Radziejów, 29.06.2018 r.

Ogłoszenie nr 3/2018

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 700 000,00 zł

Termin składania wniosków: 16.07.2018 r. – 06.08.2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro  Lokalnej  Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
ul. Kościuszki 58,
88-200 Radziejów,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

 Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników – zostały określone w załączniku nr  8 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Kwota wsparcia równa: 100 000,00 zł

Lokalna Strategia Rozwoju kierowana przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.lgd.com.pl (zakładka – Strategia Rozwoju Lokalnego – Umowa ramowa).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zapewniają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 58 oraz pod numerem tel. 530 900 618.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z
Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)

3) Biznesplan (wersja 3z)
• Biznesplan (.pdf)
Biznesplan (.docx)
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)
Załącznik INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z
Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

7) Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.

8) Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.

9) Lokalne Kryteria Wyboru dla przedsięwzięcia I.1.2. Generowanie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw na obszarze LSR

10) Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

11) Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy.

Ogłoszenie o naborze (.pdf)

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis