Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

218

Radziejów, 11.09.2023 r.

Ogłoszenie nr 1/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 122 342,25 €,

co przy kursie 1€ = 4zł wynosi 489 369,00 zł

kwota EFRROW  311 385,49 PLN

/kwota EFRROW przy kursie 1€=4zł/

/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

Termin składania wniosków: 25.09.2023 r. – 16.10.2023 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro  Lokalnej  Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

ul. Kościuszki 58,

88-200 Radziejów,

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników  zostały określone
w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Kwota wsparcia

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Brak limitu w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (§15 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 z późn. zm.)

Minimalna całkowita wartość operacji: 50 000,00 zł

Intensywność pomocy:

  • jednostki sektora finansów publicznych – nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
  • podmioty wykonujące działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646)  – maks. 70% kosztów kwalifikowalnych;
  • pozostałe podmioty –  maks. 100% kosztów kwalifikowalnych.

Lokalna Strategia Rozwoju kierowana przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz
z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.lgd.com.pl (zakładka – Strategia Rozwoju Lokalnego – Umowa ramowa).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

•           www.lgd.com.pl

•           www.mojregion.eu

•           www.arimr.gov.pl

Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zapewniają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 58 oraz pod numerem tel. 530 900 618.

Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia: