Funkcjonowanie LGD

INFORMACJA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

NA WSPARCIE FUNKCJONOWANIA LGD

Środki finansowe w kwocie 2 250 000,00 zł, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z dnia 19 maja 2016 r. finansowane są w ramach Programu RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, ze środków pochodzących z funduszu EFS i wykorzystane zostaną na:

― Koszty bieżące: związane są z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń itp.

― Animowanie: związane z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków.

Opis projektu “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń itp. Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany informacji/wiedzy/doświadczeń między zainteresowanymi podmiotami. Planowane działania mają na celu udzielanie informacji, doradztwa oraz propagowanie strategii i funduszy europejskich oraz wspieranie potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. Grupę docelową stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru realizacji LSR, w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (10 os.- 7K,3M) oraz ich otoczenie (10 os.-7K,3M).
Główne produkty: Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami -0, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie- 10 (7K,3M), Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS – 1 LGD; i rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nabyły wiedze lub umiejętności w ramach projektu- 10 (7K, 3M), Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nabyły wiedzę lub umiejętności w ramach projektu – 10 (7K, 3M). Wartość projektu wyniesie 845 864,66 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 803 571,42 zł.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe