Funkcjonowanie LGD

INFORMACJA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

NA WSPARCIE FUNKCJONOWANIA LGD

Środki finansowe w kwocie 2 250 000,00 zł, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z dnia 19 maja 2016 r. finansowane są w ramach Programu RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, ze środków pochodzących z funduszu EFS i wykorzystane zostaną na:

― Koszty bieżące: związane są z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń itp.

― Animowanie: związane z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WSPARCIE FUNKCJONOWANIA LGD

Opis projektu “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 r. do 30.06.2023 r.

Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń itp. Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR.
Główne wskaźniki produktu:
Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS – 1;
Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD – 51;
Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD – 51;
Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD- 100;
Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników Biura/ członków organów LGD – 8;
Liczba zorganizowanych spotkań/szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców – 20;
Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych – 4;
Liczba zorganizowanych wydarzeń promujących LSR, w których uczestniczy LGD – 16;
Wskaźniki rezultatu: Liczba LSR zrealizowanych przez LGD – 1.
Wartość projektu wyniesie 1 450 511,20 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 377 985,64 zł.

Opis projektu “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Okres realizacji projektu: od 31.12.2015 r. do 31.03.2019 r.

Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń itp. Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany informacji/wiedzy/doświadczeń między zainteresowanymi podmiotami. Planowane działania mają na celu udzielanie informacji, doradztwa oraz propagowanie strategii i funduszy europejskich oraz wspieranie potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. Grupę docelową stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru realizacji LSR, w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (65 os.- 52K,13M) oraz ich otoczenie (40 os.-32K,8M).
Główne produkty: Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami -0, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie- 65; Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS – 1 LGD; Liczba podmiotów, w tym osób fizycznych, działających lub deklarujących działanie na obszarze objętym LSR – 249 i rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nabyły wiedze lub umiejętności w ramach projektu- 65, Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nabyły wiedzę lub umiejętności w ramach projektu – 40. Wartość projektu wyniesie 917 909,86 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 872 014,36 zł.

Okres realizacji projektu: od 31.12.2015 r. do 31.03.2019 r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe 2016 – 2018

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 r.