O Nas

lgd_plakatGminy powiatu radziejowskiego zawarły już wstępne porozumienie w lutym 2007 roku, oraz przeprowadziły kampanię szkoleniową promującą podejście Leader jako skuteczną metodę rozwoju wsi.
Ponadto złożyły „Deklarację o przystąpieniu do realizacji projektu w ramach podejścia Leader”. Głównym celem zadania jest wzmacnianie i rozwijanie porozumienia na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru gmin: Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów i Topólka. Porozumienie ma w efekcie doprowadzić do powstania partnerstwa trójsektorowego, tj. przedstawicieli organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych i samorządu lokalnego. Połączenie sił organizacji pozarządowych, sektora prywatnego, publicznego i społecznego ma na celu zintegrowanie działań na rzecz rozwoju wszystkich gmin powiatu radziejowskiego. Rozwój ma przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców, lepszego wykorzystania lokalnych zasobów, wzmocnienia spójności podejmowanych lokalnie decyzji, wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich, a także do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru. Podejmowanie wspólnych działań ma na celu osiągnięcie efektu synergii, wypracowanie wspólnego poczucia odpowiedzialności oraz masy krytycznej potrzebnej dla podniesienia konkurencyjności gospodarczej regionu powiatu radziejowskiego. Celami szczegółowymi zadania są:
1. mobilizacja mieszkańców i partnerów wszystkich sektorów do aktywnego udziału w procesie tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opartej na promocji partnerskiego współdziałania i współodpowiedzialności za aktywizację lokalnej społeczności obszarów wiejskich,
2. powołanie partnerskiej, skutecznej i dobrze zorganizowanej Lokalnej Grupy Działania, łączącej sektor publiczny, prywatny i społeczny, celem budowania spójności obszaru,
3. opracowanie i przyjęcie spójnej i kompleksowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zgodnej z lokalnymi strategiami rozwoju, celem realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne.