Konsultacje

Radziejów, 31.08.2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza osoby / podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju do zapoznania się z treścią Kryteriów zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru. Dokument ten będzie miał zastosowanie w ocenie grantów realizowanych w ramach środków RPO WK – P, EFS oś 11. Prosimy o wyrażenie opinii w odniesieniu do poszczególnych zapisów. Mogą Państwo również wnieść dodatkowe propozycje zmian dokumencie. Opinie i propozycje należy zapisać w Karcie konsultacji zmian a następnie wysyłać za pośredctwem poczty e-mail: radziejow@lgd.com.pl  do 14 września 2018 r., do godziny 14.00.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż Karta konsultacji zmian nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: 530 900 618.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW


Radziejów, 27 kwietnia 2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza mieszkańców obszaru wdrażania LSR, przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych i organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Strategii do zapoznania się z uszczegółowioną treścią Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Proponowane przez nas zmiany dotyczą wyłącznie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji realizowanych w ramach środków PROW 2014 – 2020 i polegają przede wszystkim na doprecyzowaniu definicji kryteriów. Prosimy o wyrażenie opinii w odniesieniu do poszczególnych zmienionych zapisów. Mogą Państwo również wnieść dodatkowe propozycje zmian dokumencie. Opinie i propozycje należy zapisać w Karcie konsultacji zmian a następnie wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail: radziejow@lgd.com.pl  do 10 maja 2018 r., do godziny 14.00.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż Karta konsultacji zmian nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: 530 900 618.

Kryteria wyboru operacji – konsultowany dokument


Radziejów, 26 stycznia 2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych i organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Strategii do zapoznania się ze zmienionym tekstem Lokalnej Strategii Rozwoju. Proponowane przez nas zmiany zaznaczono w dokumencie kolorem czerwonym. Prosimy o wyrażenie opinii w odniesieniu do poszczególnych zmienionych zapisów. Mogą Państwo również wnieść dodatkowe propozycje zmian w LSR. Opinie i propozycje należy zapisać w Karcie konsultacji zmian a następnie wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail: radziejow@lgd.com.pl  do dnia 5 lutego 2018 r. do godziny 14.00.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż Karta konsultacji zmian nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: 530 900 618.

Lokalna Strategia Rozwoju – dokument aktualizowany


Zapraszamy mieszkańców obszaru wdrażania LSR do konsultacji zmienionych dokumentów:

Karta konsultacji


Karta konsultacji procedur

Karta konsultacji kryteriów