Konsultacje

Radziejów, 08.05.2023 r.

W związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023, Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie. Zmiany, które planuje się wprowadzić w LSR zostały naniesione w dokumencie w trybie “śledź zmiany”.

Możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na załączonym niżej formularzu a następnie wysyłanie go za pośrednictwem poczty e-mail: radziejow@lgd.com.pl lub złożenie w biurze LGD do 19 maja 2023 r. do godziny 15.30.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż Karta konsultacji zmian nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: 530 900 618.

Radziejów, 05.01.2021 r.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza osoby / podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju do zapoznania się z treścią Kryteriów zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Konsultacje kryteriów dotyczą karty oceny dla projektów w zakresie utworzenia nowego przedsiębiorstwa na obszarze wdrażania LSR wraz z podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację. Zarząd LGD przystąpił do zmian kryteriów z powodu zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz uwag Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dokumentacji z naboru wniosków nr 3/2018.

Prosimy o wyrażenie opinii w odniesieniu do poszczególnych zapisów. Mogą Państwo również wnieść dodatkowe propozycje zmian w dokumentach.

Opinie i propozycje należy zapisać w Karcie konsultacji zmian a następnie wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail: radziejow@lgd.com.pl  do 12 stycznia 2021r., do godziny 12.00.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegnie również karta weryfikacji wstępnej.


Radziejów, 23.07.2020 r.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza osoby / podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju do zapoznania się z treścią Kryteriów zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Konsultacje kryteriów dotyczą kart oceny dla projektów objętych grantem w ramach zakresów:

Prosimy o wyrażenie opinii w odniesieniu do poszczególnych zapisów. Mogą Państwo również wnieść dodatkowe propozycje zmian w dokumentach.

Opinie i propozycje należy zapisać w Karcie konsultacji zmian a następnie wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail: radziejow@lgd.com.pl  do 31 lipca 2020 r., do godziny 12.00.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż Karta konsultacji zmian nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: 530 900 618.


Radziejów, 15.05.2020 r.

W związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023, Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na załączonym niżej formularzu a następnie wysyłanie go za pośrednictwem poczty e-mail: radziejow@lgd.com.pl  do 29 maja 2020, do godziny 12.00.
Propozycje zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż Karta konsultacji zmian nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: 530 900 618.

Radziejów, 14.06.2019 r.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza osoby / podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju do zapoznania się z treścią Kryteriów zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokument ten będzie miał zastosowanie w ocenie PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH realizowanych w ramach środków RPO WK – P, EFS oś 7. Prosimy o wyrażenie opinii w odniesieniu do poszczególnych zapisów. Proponowana zmiana polega na usunięciu kryterium “Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem”, gdyż zgodnie z warunkami udzielenia wsparcia brak takiego powiązania oznaczałby odrzucenie wniosku. Mogą Państwo również wnieść dodatkowe propozycje zmian w dokumencie. Opinie i propozycje należy zapisać w Karcie konsultacji zmian a następnie wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail: radziejow@lgd.com.pl  do 21 czerwca 2019 r., do godziny 14.00.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż Karta konsultacji zmian nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: 530 900 618.

LOKALNE KRYTERIA WYBORU


Radziejów, 31.08.2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza osoby / podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju do zapoznania się z treścią Kryteriów zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru. Dokument ten będzie miał zastosowanie w ocenie grantów realizowanych w ramach środków RPO WK – P, EFS oś 11. Prosimy o wyrażenie opinii w odniesieniu do poszczególnych zapisów. Mogą Państwo również wnieść dodatkowe propozycje zmian dokumencie. Opinie i propozycje należy zapisać w Karcie konsultacji zmian a następnie wysyłać za pośredctwem poczty e-mail: radziejow@lgd.com.pl  do 14 września 2018 r., do godziny 14.00.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż Karta konsultacji zmian nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: 530 900 618.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW


Radziejów, 27 kwietnia 2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza mieszkańców obszaru wdrażania LSR, przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych i organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Strategii do zapoznania się z uszczegółowioną treścią Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Proponowane przez nas zmiany dotyczą wyłącznie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji realizowanych w ramach środków PROW 2014 – 2020 i polegają przede wszystkim na doprecyzowaniu definicji kryteriów. Prosimy o wyrażenie opinii w odniesieniu do poszczególnych zmienionych zapisów. Mogą Państwo również wnieść dodatkowe propozycje zmian dokumencie. Opinie i propozycje należy zapisać w Karcie konsultacji zmian a następnie wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail: radziejow@lgd.com.pl  do 10 maja 2018 r., do godziny 14.00.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż Karta konsultacji zmian nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: 530 900 618.

Kryteria wyboru operacji – konsultowany dokument


Radziejów, 26 stycznia 2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych i organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Strategii do zapoznania się ze zmienionym tekstem Lokalnej Strategii Rozwoju. Proponowane przez nas zmiany zaznaczono w dokumencie kolorem czerwonym. Prosimy o wyrażenie opinii w odniesieniu do poszczególnych zmienionych zapisów. Mogą Państwo również wnieść dodatkowe propozycje zmian w LSR. Opinie i propozycje należy zapisać w Karcie konsultacji zmian a następnie wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail: radziejow@lgd.com.pl  do dnia 5 lutego 2018 r. do godziny 14.00.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż Karta konsultacji zmian nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: 530 900 618.

Lokalna Strategia Rozwoju – dokument aktualizowany


Zapraszamy mieszkańców obszaru wdrażania LSR do konsultacji zmienionych dokumentów:

Karta konsultacji


Karta konsultacji procedur

Karta konsultacji kryteriów