Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

1409

Radziejów, 29.06.2018 r.

Ogłoszenie nr 2/2018

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 509 885,66 zł
w tym wkład EFRROW 324 440,24 zł

/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

 

Termin składania wniosków: 16.07.2018 r. – 31.07.2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro  Lokalnej  Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
ul. Kościuszki 58,
88-200 Radziejów,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników  zostały określone w załączniku nr  8 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Kwota wsparcia

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00  zł.
Brak limitu w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (§15 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 Minimalna całkowita wartość operacji: 50 000,00 zł

Intensywność pomocy:

  • jednostki sektora finansów publicznych – nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
  • podmioty wykonujące działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) – maks. 70% kosztów kwalifikowalnych;
  • pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych.

Lokalna Strategia Rozwoju kierowana przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.lgd.com.pl (zakładka – Strategia Rozwoju Lokalnego – Umowa ramowa).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zapewniają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 58 oraz pod numerem tel. 530 900 618.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf)
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf)
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf)
• Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf)

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx)
• Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z
• Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
7) Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
8) Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
9) Lokalne Kryteria Wyboru dla przedsięwzięcia II.1.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury na obszarze LGD.
10) Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
11) Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy.

Ogłoszenie o naborze (.pdf)

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy