Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny projektów, dokonanej przez Radę LGD w ramach naboru nr VI / RPO / EFS / 2022

284

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów złożonych w związku z naborem wniosków o powierzenie grantów nr VI/RPO/EFS/2022, w zakresie tematycznym:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

–           kluby samopomocy

–           świetlice środowiskowe

Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.