Projekt Grantowy – Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Radziejowskim

485

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2022 r. realizowała Projekt Grantowy pn. „Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Radziejowskim” (umowa o dofinasowanie Projektu grantowego nr WP-II-D.433.7.1.2019. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Całkowita wartość Projektu Grantowego wyniosła 1 186 195,34 zł i obejmowała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 782 763,74 zł.

Projekt był skierowany do zarejestrowanych na obszarze naszego powiatu małych i mikroprzedsiębiorstw. W ramach ogłoszonego w dn. 20.10.2020 r. naboru wniosków nr I/RPO/EFRR/2020, do biura LGD wpłynęły 34 wnioski o powierzenie grantu. Oceny projektów dokonała Rada Lokalnej Grupy Działania. Dwunastu grantobiorców, których projekty znalazły się najwyżej na liście rankingowej, zawarło umowy z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” i otrzymało dofinansowanie na realizację swoich projektów.  

Maksymalna wartość dofinansowania w formie grantu, w ramach Projektu Grantowego, wynosiła nie więcej niż 80 000,00 zł i stanowiła nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych. Każdy Grantobiorca zapewnił wkład własny ma poziomie min. 15%.

W ramach Projektu Grantowego, 12 przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie nowych lub udoskonalonych usług, rozwinęło prowadzoną na obszarze Powiatu Radziejowskiego działalność gospodarczą. Dzięki unijnym środkom zakupiono miedzy innymi: laser spawalniczy, autolawetę,  żuraw HDS, urządzenia do produkcji mebli, urządzenia wykorzystywane w neurorehabilitacji, urządzenie do natryskiwania piany PUR czy automat szlifierski do soczewek. Dzięki zakupionym środkom trwałym mieszkańcy powiatu radziejowskiego mają lepszy dostęp do nowych i udoskonalonych usług świadczonych przez lokalnych przedsiębiorców.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.