Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny projektów, dokonanej przez Radę LGD w ramach naboru nr V / RPO / EFS / 2021

565

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów złożonych w związku z naborem wniosków o powierzenie grantów nr V/RPO/EFS/2021, w zakresie tematycznym: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

– kluby pracy,

–  aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające  nowe umiejętności zawodowe i społeczne),

Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Od decyzji Rady LGD przysługuje Grantobiorcy możliwość wniesienia odwołania zgodnie z Procedurą  oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach Projektów Grantowych (EFS Oś 11). Procedura dostępna jest na stronie internetowej LGD: www.lgd.com.pl w zakładce Strategia Rozwoju Lokalnego/Umowa ramowa.

DO POBRANIA: