Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD – konkurs nr 2 / 2018

1285

Informacja z VII posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania

“Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w  związku z naborem wniosków nr 2/2018, w zakresie tematycznym rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym została przekazana do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wszystkie wnioski, które wpłynęły do biura LGD w odpowiedzi na ogłoszenie nr 2/2018 zostały wybrane przez Radę LGD do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski są zgodne z LSR, osiągnęły minimum punktowe w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru i mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Rada LGD nie ustaliła kwot wsparcia niższych niż wnioskowane.

W związku z powyższym, podmiotom ubiegającym się o wsparcie nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

DO POBRANIA:

  1. Lista operacji zgodnych z LSR
  2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków)
  3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły