Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

1064

Na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Rady LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00  w Gminnym Ośrodku Kulturalno – Bibliotecznym w Czołowie (Czołowo 83A, 88 – 200 Radziejów).

Posiedzenie będzie poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania projektów złożonych w  związku z naborem wniosków nr 2/2018, z działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach   inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 4. Przedstawienie wniosków o dofinansowanie.
 5. Dyskusja.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 10. Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 11. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 14. Zakończenie posiedzenia.