Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

1671


Radziejów, 24.04.2017 r.

Ogłoszenie nr 1/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Limit dostępnych środków w naborze wynosi 1 549 857,00 zł
w tym wkład EFRROW 986 174,00 zł
/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

Termin składania wniosków: 08.05.2017 r. – 05.06.2017 r.


Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
ul. Kościuszki 58,
88-200 Radziejów,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.
Forma wsparcia: refundacja
Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.)

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.
Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
Kwota wsparcia
Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł.
Brak limitu w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (§15 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.)

Minimalna całkowita wartość operacji nie mniej niż : 50 000,00 zł
Intensywność pomocy:
• jednostki sektora finansów publicznych – dokładnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
• podmioty wykonujące działalność gospodarczą – maks. 70% kosztów kwalifikowalnych;
• pozostałe podmioty – maks. 100% kosztów kwalifikowalnych.
Lokalna Strategia Rozwoju kierowana przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.lgd.com.pl.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
• www.lgd.com.pl
• www.mojregion.eu
• www.arimr.gov.pl
Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zapewniają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 58 oraz pod numerem tel. 530 900 618.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)
Wniosek o przyznanie pomocy  (.excel)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r.
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)
4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Wniosek o płatność (.pdf)
Wniosek o płatność (.excel)
5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 24 luty 2017 r.
6) Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
7) Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
8) Lokalne Kryteria Wyboru dla przedsięwzięcia II.1.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury na obszarze LGD.
9) Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.