Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej

2368

Radziejów, 24.04.2017 r.

Ogłoszenie nr 2/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków w naborze wynosi 900 000,00 zł

Termin składania wniosków: 08.05.2017 r. – 22.05.2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
ul. Kościuszki 58,
88-200 Radziejów,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.
Forma wsparcia: premia
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.
Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników – zostały określone w załączniku nr 8 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
Kwota wsparcia równa: 100 000,00 zł
Intensywność pomocy: 100% kosztów kwalifikowanych
Lokalna Strategia Rozwoju kierowana przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.lgd.com.pl.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
• www.lgd.com.pl
• www.mojregion.eu
• www.arimr.gov.pl
Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zapewniają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 58 oraz pod numerem tel. 530 900 618.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.
Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel)
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
3. Biznesplan (wersja 2z)
Biznesplan (.pdf)
Biznesplan (.docx)
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf)
4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
5. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Wniosek o płatność (.pdf)
Wniosek o płatność (.excel)
6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
7. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
8. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
9. Lokalne Kryteria Wyboru dla przedsięwzięcia I.1.2 Generowanie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw na obszarze LSR, zakres operacji – utworzenie nowego przedsiębiorstwa na obszarze wdrażania LSR wraz z podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację.
10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Here is a collection of places you can buy bitcoin online right now.