Aktualizacja ogłoszeń o naborze wniosków nr 2/2019 oraz 3/2019

1023

Lokalna Grupa Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje, że dokonała aktualizacji ogłoszeń o naborze wniosków:

  • nr 2/2019 – Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
  • nr 3/2019 – Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

Zmiana dotyczy wyłącznie wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wyżej wymienionych naborów do dnia 30.04.2020 r.

LGD wprowadza zmianę terminu składania wniosków na korzyść beneficjentów, w celu wydłużenia czasu przygotowania dokumentacji projektowej. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem beneficjentów.