Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

612

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2020 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter)przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

Będzie ono poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania projektu złożonego w związku z konkursem nr 3/2019 – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, typ projektu: wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 4. Przedstawienie wniosku o dofinansowanie.
 5. Dyskusja.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 10. Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 13. Zakończenie posiedzenia.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, prosimy o zawiadomienie Biura LGD najpóźniej 2 dni przed terminem posiedzenia na numer telefonu 530 900 618.

Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskiem o dofinansowanie, który będzie rozpatrywany, w terminie od 14.07.2020 r.
do 21.07.2020 r. w biurze LGD.