Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

1168

Na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Rady LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00  w Urzędzie Gminy Radziejów (Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, II piętro), w sali 207. 

Posiedzenie będzie poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania projektów złożonych
w  związku z konkursem nr 1/2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju; Działanie 7.1.: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, typ projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 4. Przedstawienie wniosków o dofinansowanie.
 5. Dyskusja.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 10. Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 11. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 14. Zakończenie posiedzenia.