Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD – konkurs nr 1/2018

1164

Informacja z VI posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w  związku z naborem wniosków nr 1/2018, w zakresie tematycznym rewitalizacji obszarów wiejskich, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

  1. została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
  2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo
  3. została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu)
  4. protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

DO POBRANIA:

  1. Lista operacji zgodnych z LSR.
  2. Lista operacji wybranych.
  3. Protokół w VI posiedzenia Rady LGD

4. Wzór protestu.