Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 – Rewitalizacja obszarów wiejskich

2334

Radziejów, 1 marca 2018 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-156/18

Numer konkursu nadany przez LGD: 1/2018

 

Zakres tematyczny projektu:

Cel ogólny: Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LGD w oparciu o zasoby lokalne

Cel szczegółowy: Zwiększenie aktywności wśród 16247 mieszkańców objętych LSR w zakresie korzystania z rozwiniętej sieci infrastruktury do 2023 r.

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SzOOP)
Oś Priorytetowa 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR:

Rewitalizacja obszarów wiejskich

 Typ projektu SzOOP:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7

Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

WSTĘP

 Ogłoszenie o naborze oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.), zwana dalej: ustawą o RLKS.

Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów  w ramach RPO WK-P zostało wskazanych w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informację uzupełniające/uszczegółowiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu.

 

I. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów
 15 marca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów
 29 marca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2018 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”:

ul. Kościuszki 58

88 – 200 Radziejów

w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

 III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.
 2. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku
  o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami
  i pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, w terminie naboru.
 3. Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach:

1 egzemplarz: oryginał formularza wniosku + komplet załączników i

2 egzemplarz: kopia formularza wniosku + kopia kompletu załączników.

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony osobiście lub przez posłańca lub poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.

W celu sprawniejszej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zaleca się składanie wniosków o dofinansowanie projektów w formie papierowej osobiście lub przez posłańca.

 1. Wnioski o dofinansowanie projektów złożone wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały dofinansowaniu.
 2. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: (56) 62 18 316.
 1. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w GWD (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).
 1. Wnioskodawca powinien stosować się do Instrukcji użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, które stanowią załączniki do Ogłoszenia o naborze.
 1. Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników stanowiącej załącznik do Ogłoszenia o naborze, w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie oraz w kryteriach/warunkach wyboru projektów. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w ww. Instrukcji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.
 1. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy przygotować na wzorze zamieszczonym pod ogłoszeniem o konkursie oraz złożyć w następujący sposób:
 • Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i elektroniczna powinna być tożsama.
 • Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków. W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.

 1. Kserokopia oryginału wniosku o dofinansowanie projektu i załączników powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu. Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania wniosku.
 1. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej (wniosek + komplet załączników) powinien być wpięty do oddzielnego segregatora oznaczonego w następujący sposób:
 • logo RPO WK-P;
 • cyfra 1 dla oznaczenia pierwszego egzemplarza dokumentacji lub 2 dla oznaczenia drugiego egzemplarza dokumentacji;
 • numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;
 • numer i nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,
 • numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,
 • nazwa wnioskodawcy;
 • tytuł projektu.
 1. W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie, następnie: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników.
 1. Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się w danym segregatorze. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.
 1. Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.
 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (w zależności od etapu weryfikacji) o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucję otoczenia biznesu,
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

V. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są:

Mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

VI. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

VII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

 • liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach;
 • liczba osób korzystająca ze zrewitalizowanych obszarów.

Wskaźnik produktu:

 • liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach;
 • powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją;
 • długość przebudowanych dróg gminnych.

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1) ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu. W przypadku gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego, który będzie odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu, będzie to skutkować niespełnieniem warunku I.12 Wskaźniki realizacji celów projektu, określonym w warunkach udzielenia wsparcia stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

 

VIII. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 000 000,00 PLN.

IX. FORMA WSPARCIA

Refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

X. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

XI. ETAPY WERYFIKACJI

Wnioski o dofinansowanie projektów, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane, zgodnie z ustawą o RLKS, Systemem oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (patrz: rozdział 5.4 Systemu oraz zał. nr 1 i 6 do Systemu) oraz Podręcznikiem dla LGD, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia w następujących etapach:

Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:

 • w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę dofinansowania;
 • jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie wydłuża termin na wybór projektów o 7 dni (do 52 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie);
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru projektów LGD przekazuje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o dofinansowanie projektów, dotyczące projektów wybranych.
 • szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów zostały opisane w Załączniku do niniejszego Ogłoszenia, tj. Podręczniku dla LGD część 2 (rozdział VIII.5.).

Weryfikacja z warunkami udzielenia wsparcia dokonywana przez  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 • Weryfikacja z warunkami udzielenia wsparcia wniosku o dofinansowanie projektu polega na sprawdzeniu czy i w jakim stopniu projekt, planowany do realizacji, spełnia warunki udzielenia wsparcia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Weryfikacja przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Weryfikacji podlegają wyłącznie te wnioski przekazane przez LGD, które mieszczą się w limicie środków. Weryfikacja kolejnych wniosków z listy odbywać się będzie wyłącznie w przypadku, gdy zostaną zwolnione środki w ramach naboru (w wyniku korekty kosztów kwalifikowalnych; wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub negatywnej weryfikacji).
 • Zarząd Województwa dokonuje weryfikacji przekazanych przez LGD wniosków o dofinansowanie projektów w terminie do 85 dni roboczych.
 • Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zostały zawarte w Zasadach Wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
 • Zarząd Województwa zawrze z wnioskodawcą, którego projekt spełnił warunki udzielenia wsparcia, umowę o dofinansowanie      Umowa   określać   będzie   zasady   realizacji i rozliczenia projektu określone dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW/WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” dokona oceny
i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 25 punktów.

Wnioski o dofinansowanie projektów, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa, zostaną następnie poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WK-P. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

XIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu dokonywanej przez LGD, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015, poz. 378 ze zm.).

Protest przysługuje, na etapie oceny przeprowadzanej przez LGD, od:

 • negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo
 • nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania albo;
 • wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w Rozdziale VIII. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW niniejszego Ogłoszenia albo
 • ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Od decyzji podjętych przez Zarząd Województwa podczas weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia protest nie przysługuje.

Wnioskodawcy, którego wniosek o dofinansowanie projektu został zweryfikowany z negatywnym wynikiem na etapie ZW, przysługuje prawo wniesienia środka odwoławczego w postaci skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej zostały uregulowane w załączniku nr 6 „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS” do Systemu oceny projektów.

XIV. UMOWA O DOFINANSOWANIE

Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowe regulacje dotyczące etapu podpisania umowy zostały przedstawione w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

XV. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15.30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 530 900 618.

Ogłoszenie o naborze wniosków

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 1. Kryteria wyboru projektu;
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;
 3. Zasady wsparcia na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków
 5. Instrukcja użytkownika GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie);
 6. Regulamin użytkownika GWD;
 7. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1];
 8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
 9. Lista załączników do wniosku
 10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;
 11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośćhttps://lgd.com.pl/umowa-ramowa/;
 14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośćhttps://lgd.com.pl/umowa-ramowa/;
 15. Podręcznik dla LGD cześć 2;
 16. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
 17. Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”.

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2]  Jw.

Dokumenty pomocnicze:

Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020