Zapraszamy na szkolenie podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej

383

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza nieprowadzące działalności gospodarczej osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości  prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach kółek i organizacji rolniczych), posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze Powiatu Radziejowskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

Celem szkolenia jest ułatwienie lokalnym podmiotom ubiegania się o dotacje z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach następujących zakresów tematycznych:

  • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Dofinansowanie, w maksymalnej wysokości 23 tys. zł, można uzyskać m.in. na:

  • organizację kursów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych nawiązujących do lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego Powiatu Radziejowskiego,
  • organizację wydarzeń i imprez kulturalnych i promocyjnych (z wyłączeniem wydarzeń i imprez cyklicznych)
  • opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, m.in. folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, monografii, przewodników, widokówek, kalendarzy imprez kulturalnych planowanych w regionie i innych publikacji,
  • inne działania w zakresie promowania obszaru LSR, wzmocnienia kapitału społecznego oraz zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym zakup wyposażenia służącego upowszechnianiu i/lub zachowaniu lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego.

Szkolenie odbędzie się 24 listopada 2022 r. w godzinach 11.00 – 17.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter), przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można  dokonać pod numerem tel.: 530 900 618 w terminie do dnia 23 listopada 2022 r.

Zapraszamy.