Podsumowaliśmy wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

514

15 grudnia 2023 r. w Radziejowie, na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, spotkali się przedstawiciele sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego. Na konferencji podsumowującej działania LGD w latach 2016-2023 Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego reprezentowała pani Aneta Jędrzejewska – członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Powiat Radziejowski oraz gminy naszego powiatu reprezentowali starosta, burmistrzowie oraz wójtowie. Byli z nami dyrektorzy gminnych ośrodków kultury i bibliotek oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, lokalnych stowarzyszeń. Towarzyszyła nam również zaprzyjaźniona sąsiednia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Sektor gospodarczy reprezentowali przedsiębiorcy, którzy dzięki środkom z Lokalnej Strategii Rozwoju tworzyli nowe i rozwijali istniejące firmy, a także tworzyli miejsca pracy.

W latach 2016 – 2023 Lokalna Grupa Działania skupiła swoje działania na dwóch obszarach: tworzeniu warunków do rozwijania przedsiębiorczości oraz poprawy komfortu i jakości życia mieszkańców. Przez ostatnich 8 lat LGD realizowała Lokalną Strategię Rozwoju kierowaną przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 – 2023 (LSR). W ramach LSR na obszarze powiatu radziejowskiego wdrażane były projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” kierowała środki na wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój istniejących firm oraz tworzenie dodatkowych miejsc pracy, podejmowanie działalności gospodarczej, rewitalizację obszarów wiejskich, niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną, projekty grantowe, projekty współpracy i nie tylko.

  • Lokalna Grupa Działania w ramach realizacji LSR w latach 2016 – 2023 przeprowadziła 19 naborów wniosków.
  • Beneficjenci/grantobiorcy złożyli łącznie 201 wniosków.
  • Zostało utworzonych ponad 60 nowych miejsc pracy w ramach nowopowstałych i rozwijanych działalności gospodarczych.
  • Powstało lub zostało zrewitalizowanych ponad 30 obiektów infrastrukturalnych (5 placów zabaw, 10 siłowni zewnętrznych, skate park, 3 boiska, 1 dzienny dom seniora, 2 zagospodarowane plaże, zmodernizowano 7 świetlic wiejskich oraz 2 domy kultury).
  • Stworzono 13 klubów młodzieżowych, 14 miejsc organizowania społeczności lokalnej, w tym klubów seniora, 4 świetlice środowiskowe oraz 9 miejsc aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu radziejowskiego.
  • Zrealizowano 2 projekty współpracy, w ramach których organizowano m. in. warsztaty, wyjazdy studyjne, stoiska promocyjne, wydano albumy, kalendarze, magnesy, karty Piotruś czy pocztówki promujące gminy naszego powiatu.
  • Zrealizowano 8 projektów objętych grantem, promujących obszar powiatu radziejowskiego i zachowanie dziedzictwa lokalnego, 11 kolejnych jest w trakcie realizacji.
  • Zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Powiatu Radziejowskiego  projekty opiewają na kwotę dofinansowania ponad 17 milionów złotych.

Zorganizowana konferencja była okazją do podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które były zaangażowane w realizację i wdrażanie LSR. Szczególne wyrazy uznania należą się mieszkańcom, beneficjentom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym działającym na naszym obszarze, przedstawicielom Gmin Członkowskich, członkom Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członkom Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.

Kończymy już realizację projektów finansowanych w ramach środków z perspektywy finansowej 2014-2020 i wchodzimy w nowy okres finansowania.

12 grudnia 2023 r. Wiceprezes Zarządu LGD – pan Wojciech Kotarski podpisał w imieniu LGD Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Lokalną Strategię Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności będziemy realizowali w latach 2024-2029.

Zapraszamy do współpracy przy realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2024 – 2029.

Konferencja finansowana z projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.