„Aktywni i zintegrowani w Powiecie Radziejowskim

329

Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza Strażaków Ochotników z Powiatu radziejowskiego do udziału w projekcie  „Aktywni i zintegrowani w Powiecie Radziejowskim, w ramach którego, we współpracy z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs doskonalenia techniki jazdy, organizację zawodów strażackich oraz konkurs plastyczny.

Szczegółowy zakres działań znajduje się w REGULAMINIE, z którym obowiązkowo należy się zapoznać przed zgłoszeniem swojej kandydatury do udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.lgd.com.pl (poniżej) oraz w formie papierowej w biurze projektu: ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Kryteria obligatoryjne (obowiązkowe dla każdego kandydata do udziału w projekcie):

– osoba zamieszkująca teren LGD “Razem dla Powiatu Radziejowskiego” (weryfikowane na podstawie zaświadczenia z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawione na daną osobę i jej adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

– osoba posiadająca prawo jazdy kat. C – wyłącznie w przypadku kursu doskonalenie techniki jazdy

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE

Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązana do przedłożenia w trakcie procesu rekrutacji następujących dokumentów:

– formularza rekrutacyjnego,

– zaświadczenia z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawione na daną osobę i jej adres zamieszkania lub dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne. W przypadku osób niepełnoletnich, dokumenty powinny być wystawione na rodzica/opiekuna prawnego,

-prawo jazdy kat. C do wglądu.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Dokumenty należy złożyć w biurze Lokalnej Grupy Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego”,
ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów. 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

24.04-10.05.2023 r.

UWAGA !!!! W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń  – data i godzina przyjęcia zgłoszenia w biurze projektu.