Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

99

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zawiadamia, że w dniu 5 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Gminny Ośrodku Kulturalno – Bibliotecznym w Skibinie (Skibin 52, 88-200 Radziejów) odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

Będzie ono poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania projektu złożonego w związku z konkursem nr 1/2023 – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zakres tematyczny projektów: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (1 wniosek).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Wybór sekretarzy posiedzenia.

4. Przedstawienie wniosku o dofinansowanie.

5. Dyskusja.

6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.

7. Wypełnienie kart oceny zgodności projektów z LSR.

8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zgodności projektu z LSR.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.

10. Ocena projektu pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektu oraz ustalenia kwoty wsparcia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.

13. Zakończenie posiedzenia.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, prosimy o zawiadomienie Biura LGD najpóźniej 2 dni przed terminem posiedzenia na numer telefonu 530 900 618.

Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskiem o dofinansowanie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z biurem LGD.