Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD – konkurs nr 1 / 2024

33

Informacja z XXIX posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania
“Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w  związku z naborem wniosków nr 1/2024, w zakresie tematycznym rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/2024 do biura LGD wpłynął jeden wniosek, który został wybrany przez Radę LGD do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Wniosek jest zgodny z LSR, osiągnął minimum punktowe w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru i mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Rada LGD ustaliła kwotę wsparcia zgodną z wnioskowaną.

W związku z powyższym, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Jednocześnie informujemy, że wniosek wraz z dokumentacją z posiedzenia Rady LGD zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w celu dalszej weryfikacji.