Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

782

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00  w Gminnym Ośrodku Kulturalno – Bibliotecznym w Czołowie (Czołowo 83A, 88 – 200 Radziejów) odbędzie się posiedzenie Rady LGD. Będzie ono poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania wniosków o powierzenie grantów złożonych w  związku z naborem nr I / RPO / EFS / 2018, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak kluby młodzieżowe i/lub inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 4. Przedstawienie wniosków o powierzenie grantów.
 5. Dyskusja.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Wypełnienie kart oceny zgodności projektu z LSR.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie oceny zgodności projektu z LSR.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
 10. Ocena projektów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 11. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.
 14. Zakończenie posiedzenia.