Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny projektów – konkurs nr I/RPO/EFRR/2020

760

Informacja z XVI posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów złożonych w związku z naborem wniosków o powierzenie grantów nr I/RPO/EFRR/2020, w zakresie tematycznym: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWRada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Rady LGD.

Odwołanie przysługuje grantobiorcy jeśli projekt, o którego wsparcie ubiega się grantobiorca:

  1. został negatywnie oceniony pod względem zgodności z LSR albo
  2. nie uzyskał minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru projektów (czyli nie został wybrany przez LGD) albo
  3. został wybrany ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu),
  4. protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia grantobiorcy informacji od LGD w sprawie wyników wyboru projektów. Pisma z informacją oraz uzasadnieniem oceny zostały wysłane w dniu 26.02.2021 r.