Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny projektów, dokonanej przez Radę LGD w ramach naboru nr IV / RPO / EFS / 2021

438

Informacja z XIX posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów złożonych w związku z naborem wniosków o powierzenie grantów nr IV/RPO/EFS/2021, w zakresie tematycznym: działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak kluby samopomocy oraz świetlice środowiskowe, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

DO POBRANIA: