Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD – konkurs nr 1/2017

1596

Informacja z II posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania

“Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w  związku z naborem wniosków nr 1/2017, w zakresie tematycznym budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

  1. została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
  2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo
  3. została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu)
  4. protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

DO POBRANIA:

1. Lista operacji zgodnych z LSR.

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków).

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły.

4. Wzór protestu.