Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji przez Radę LGD – konkurs nr 1/GR-PROW/2022

375

Informacja z XXIII posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr 1/GR-PROW/2022, w zakresie tematycznym

  1. zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  2. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,

    Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.