Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji przez Radę LGD – konkurs nr 1 / 2022

673

Informacja z XXI posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr 1/2022, w zakresie tematycznym podejmowania działalności gospodarczej, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

  1. została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
  2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo
  3. została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu)
  4. protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

Limit naboru ustalony jest w walucie EUR po stałym kursie 4,0 PLN/EUR.

Limit naboru zostanie przeliczony przez ZW po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).