Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji, dokonanej przez Radę LGD – konkurs nr 2/2021

574

Informacja z XVII posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonej w związku z naborem wniosków nr 2/2021, w zakresie tematycznym: wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

DO POBRANIA: