Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD – podejmowanie działalności gospodarczej

1091

Na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Rady LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniach 26 (poniedziałek) oraz 28 czerwca (środa) 2017 r. o godz. 10.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Czołowie.

Posiedzenie będzie poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania projektów złożonych w  związku z naborem wniosków nr 2/2017, z działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach   inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym  podejmowania działalności gospodarczej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 4. Przedstawienie wniosków o przyznanie pomocy.
 5. Dyskusja.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zgodności operacji z LSR.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 10. Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 13. Zakończenie posiedzenia.