Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

617

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zawiadamia, że w dniu 3 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie odbędzie się posiedzenie Rady LGD.
Będzie ono poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania projektów złożonych w związku z konkursem nr 1/2019, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, typ projektu: działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 4. Przedstawienie wniosków o dofinansowanie.
 5. Dyskusja.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 10. Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 11. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 14. Zakończenie posiedzenia.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, prosimy członków Rady o zawiadomienie Biura LGD najpóźniej 2 dni przed terminem posiedzenia na numer telefonu 530 900 618.

Jednocześnie informujemy, że członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami o dofinansowanie, które będą rozpatrywane, w terminie od 18 grudnia 2019 r. do 2 stycznia 2020 r. w biurze LGD.