Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

253

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zawiadamia, że w dniu 2 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter)przy ul. Kościuszki 20/22
w Radziejowie odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

Będzie ono poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania projektów złożonych w związku z konkursem nr 1/GR-PROW/2022 – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zakres tematyczny projektów: zachowanie dziedzictwa lokalnego, promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (8 wniosków).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Wybór sekretarzy posiedzenia.

4. Przedstawienie wniosków o dofinansowanie.

5. Dyskusja.

6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.

7. Wypełnienie kart oceny zgodności projektów  z LSR.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.

9. Ocena projektów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.

12. Zakończenie posiedzenia.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, prosimy o zawiadomienie Biura LGD najpóźniej
2 dni przed terminem posiedzenia na numer telefonu 530 900 618.

Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami o dofinansowanie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z biurem LGD.