Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

445

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

Będzie ono poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania projektów złożonych w związku z konkursem nr 1/2022 – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zakres tematyczny projektów: podejmowanie działalności gospodarczej (24 wnioski).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 4. Przedstawienie wniosków o dofinansowanie.
 5. Dyskusja.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Wypełnienie kart oceny zgodności projektów  z LSR.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie oceny zgodności projektów z LSR.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
 10. Ocena projektów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.
 13. Zakończenie posiedzenia.