Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

555

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zawiadamia, że w dniu 23 marca 2022 r. (środa) o godz. 9.00 w Gminny Ośrodku Kulturalno – Bibliotecznym w Skibinie (Skibin 52, 88-200 Radziejów) odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

Będzie ono poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania projektów złożonych w związku z konkursem nr V / RPO / EFS / 2021 – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, typ projektu: działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

– kluby pracy,

– aktywizacja społeczno – zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 4. Przedstawienie wniosków o powierzenie grantu (12 wniosków).
 5. Dyskusja.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Wypełnienie kart oceny zgodności projektów z LSR.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie oceny zgodności projektów z LSR.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
 10. Ocena projektów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.
 13. Zakończenie posiedzenia.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, prosimy o zawiadomienie Biura LGD najpóźniej
2 dni przed terminem posiedzenia na numer telefonu 530 900 618. Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami o powierzenie grantów, które będą rozpatrywane, w terminie od 15 marca 2022 r. do 23 marca 2022 r. w biurze LGD

.