Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

622

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zawiadamia, że w dniach 23 lutego (wtorek) oraz 25 lutego (czwartek) 2021 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

Będzie ono poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania projektów złożonych w związku z konkursem nr I / RPO / EFRR / 2020 – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014–2020, zakres tematyczny projektów: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw.

W ramach naboru do biura LGD wpłynęło 35 wniosków. Z uwagi na dużą liczbę projektów podlegających ocenie, konieczne jest rozłożenie prac na dwa dni.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 4. Przedstawienie wniosków o dofinansowanie.
 5. Dyskusja.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Wypełnienie kart oceny zgodności projektów  z LSR.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie oceny zgodności projektów z LSR.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
 10. Ocena projektów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.
 13. Zakończenie posiedzenia.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, prosimy o zawiadomienie Biura LGD najpóźniej 2 dni przed terminem posiedzenia na numer telefonu 530 900 618.

Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami o dofinansowanie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z biurem LGD.