Zapytanie nr 5/2020 – nawlekanki koraliki z literkami

552