Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych z ramach naboru nr II / RPO / EFS / 2019

2857

Informacja z XIII posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów złożonych w  związku z naborem wniosków nr II / RPO / EFS / 2019  Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wszystkie wnioski, które wpłynęły do biura LGD w odpowiedzi na ogłoszenie nr II / RPO / EFS / 2019 zostały wybrane przez Radę LGD do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski są zgodne z LSR, osiągnęły minimum punktowe w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru i mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Rada LGD nie ustaliła kwot wsparcia niższych niż wnioskowane.

W związku z powyższym, podmiotom ubiegającym się o wsparcie nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

DO POBRANIA: