WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY I WYBORU PROJEKTÓW OBJĘTYCH GRANTEM

941

W terminie od 29.01.2020 r. do 24.02.2020 r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” przeprowadziła dwa nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach RPO WK-P 2014-2020.

W ramach naboru nr II / RPO / EFS / 2019 do biura LGD wpłynęło 14 wniosków, natomiast w ramach naboru nr III / RPO / EFS / 2019 nie złożono żadnego projektu.

 Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach Projektów Grantowych (część A), Rada LGD ma obowiązek dokonania oceny i wyboru złożonych w biurze LGD projektów w terminie nie późniejszym niż 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków.

Okres ten upłynął 24 kwietnia 2020 r. Posiedzenia Rady LGD planowało  na 22 kwietnia 2020 r. Jednak w związku z podjętą przez Rząd Polski decyzją o całkowitym zakazie zgromadzeń ze względu na panowanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na nasz wniosek wyraziła zgodę na wydłużenie terminu oceny i wyboru projektów grantowych oraz zawiadomienia o wynikach wyboru naboru nr II/RPO/EFS/2019 do czasu ustania ograniczeń.

Posiedzenie Rady odbędzie się niezwłocznie po ustaniu ograniczeń dotyczących zgromadzeń. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z biurem LGD (530 900 618).