UWAGA! Projekty objęte grantem a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

651

Szanowni Państwo, w związku z aktualnym naborem wniosków o powierzenie grantów nr I / RPO / EFRR / 2020 zwracamy uwagę, iż zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku dla każdego projektu obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest:

– bądź decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

– bądź stanowisko właściwego organu, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane wydanie takiej decyzji

Wnioskodawca powinien do właściwego organu ochrony środowiska (wójta, burmistrza) wystąpić z zapytaniem, czy dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli właściwy organ uzna, że dla przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca powinien taką decyzję uzyskać i dostarczyć ją wraz z wnioskiem.

W przypadku, gdy właściwy organ uzna, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca powinien to stanowisko (w postaci np. pisma, zaświadczenia) dostarczyć wraz z wnioskiem.

Jeśli Wnioskodawca ma wiedzę, że przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, należy mieć na uwadze, że sytuacja w której takie zapytanie do właściwego organu zostanie złożone na krótko przed złożeniem wniosku do LGD w praktyce może to prowadzić do niemożliwości uzyskania ostatecznego dokumentu na czas udzielania odpowiedzi na wezwanie LGD. Stąd prosimy o analizę planowanych przedsięwzięć pod kątem gotowości do ich realizacji, która jest oceniana w ramach wykonalności projektu.