Spotkanie aktywizujace

789

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” organizuje Spotkanie aktywizujące społeczność lokalną. Celem spotkania jest zachęcenie uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez udział w różnych formach wsparcia proponowanych przez LGD. Na spotkaniu uczestnicy uzyskają informacje na temat aktualnych działań LGD,  planowanych naborów, imprez, wyjazdów studyjnych, warsztatów/konkursów czy szkoleń.

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2019 r. (środa) o godzinie 11.00 w restauracji „Arkadia” (Sala Pałacowa) przy ul. Toruńskiej 36 w Radziejowie.

Zadanie finansowane z projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu  można  dokonać pod numerem tel.: 530 900 618 w terminie do dnia 6 grudnia do godz. 12.00.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy.