SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

1129

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w  dniu 28 grudnia 2017 r. organizuje Spotkanie aktywizujące społeczność lokalną. Celem spotkania jest zachęcenie uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez udział w różnych formach wsparcia proponowanych przez LGD. Na spotkaniu uczestnicy uzyskają informacje na temat aktualnych działań LGD, planowanych naborów, imprez, wyjazdów studyjnych, warsztatów/konkursów czy szkoleń. Tematem spotkania będzie tworzenie spółdzielni socjalnych na terenie LGD, jak również omówienie możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach środków LSR.

Warunkiem uczestniczenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Organizatora do 27 grudnia 2017 r. do godz. 12.00. Formularz można dostarczyć osobiście do Biura LGD przy ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów lub na adres e – mail: radziejow@lgd.com.pl. O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń (osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie). Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zadanie finansowane z projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Zawidzką – kierownikiem biura LGD

e-mail: radziejow@lgd.com.pl

tel. 530 900 618

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY