Przypomnienie dla Wnioskodawców

1289

Przypominamy, że mają Państwo możliwość uzyskania dodatkowych punktów za udział w doradztwie w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 1/2017 oraz 2/2017.

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy wnioskodawca przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy skorzystał z doradztwa prowadzonego przez LGD. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentacji LGD (karta udzielonego doradztwa, lista obecności ze szkolenia, rejestr wydanych zaświadczeń). Kryterium uważa się za spełnione również kiedy osoba wskazana we wniosku w pozycji – osoba do kontaktu korzystała z doradztwa LGD.