Projekt grantowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

569

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” realizuje projekt grantowy Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, zgodnie z umową o dofinansowanie UM_SE.433.1.237.2017.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: 2 stycznia 2018 r. – 30 czerwca 2023 r.

Całkowita wartość projektu grantowego wynosi nie więcej niż 3 000 879,75 zł  i obejmuje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie nie większej 2 850 835,72 zł.

Celem projektu jest poprawa aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców na terenie objętym LSR “Lokalna Strategia Rozwoju kierowana przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 – 2023”.

Projekt zakłada realizację zadań:

  1. Wybór projektów objętych grantem – klub samopomocy oraz świetlica środowiskowa (nabór na minimum 4 projekty objęte grantem, alokacja – 200 000 zł. Wartość całkowita 1 projektu objętego grantem wynosi maksymalnie 52 631,58 zł, natomiast maksymalna wysokość grantu wynosi 50 000 zł),
  2. Wybór projektów objętych grantem – aktywizacja społeczno – zawodowa, w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne (1 nabór na minimum 8 projektów objętych grantem, alokacja – 1 200 000,00 zł. Wartość całkowita 1 projektu objętego grantem wynosi maksymalnie 157 89 4,74 zł, natomiast maksymalna wysokość grantu wynosi 150 000 zł),
  3. Wybór projektów objętych grantem – działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (1 nabór na minimum 14 grantów, alokacja – 700 000,00 zł. Wartość całkowita 1 projektu objętego grantem wynosi maksymalnie 52 631,58 zł, natomiast maksymalna wysokość grantu wynosi 50 000 zł) oraz
  4. Wybór projektów objętych grantem – usługi wzajemnościowe, samopomocowe, lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (1 nabór na minimum 14 projektów objętych grantem, alokacja – 700 000,00 zł. Wartość całkowita 1 projektu objętego grantem wynosi maksymalnie 52 631,58 zł, natomiast maksymalna wysokość grantu wynosi 50 000 zł).

Produkty:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS) – 475 os.,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym – 86 os.,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 455 os.,

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 30 os.,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych – 5 os.,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR objętych wsparciem w programie realizowanym w sposób spójny i kompleksowy z zaangażowaniem trzech różnych sektorów/partnerów do 2023 r. – 15 os.

Rezultaty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (RLKS) – 19 os.,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu (RLKS) – 35 os.,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 256 os.

wskaźnik efektywności społecznej – 156 os.,

wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 19 os.,

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 10 szt.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 61 os.,

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osoby – 21 os.,

Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu – 5 os.

Liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych lub samopomocowych – 1 szt.

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 475 os. oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze – 30 os.