PROJEKT GRANTOWY – Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Radziejowskim

1625

Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Radziejowskim

Miło nam Państwa poinformować, że Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” podpisała umowę na realizację Projektu Grantowego pn. Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Radziejowskim (umowa o dofinasowanie Projektu grantowego nr WP-II-D.433.7.1.2019. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt Grantowy będzie realizowany od 01.02.2019 r. do 31.12 2021 roku.

Całkowita wartość Projektu Grantowego wynosi 941 176,47 zł  i obejmuje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 800 000,00 zł.

Wartość dofinansowania w formie grantu w ramach Projektu Grantowego wynosi nie więcej niż 80 000,00 zł. Wartość dofinansowania stanowi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych. Grantobiorca musi zapewnić wkład własny ma poziomie min. 15%.

Realizacja Projektu grantowego przyczyni się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 – 2023. Projekt przyczyni się do realizacji następujących celów i przedsięwzięć zdefiniowanych
w LSR: cel ogólny I. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD, cel szczegółowy I.1 Spadek poziomu bezrobocia na obszarze wdrażania LSR w grupie 20 osób do 2023 roku, przedsięwzięcie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR. Projekt przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu LSR: Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały dotację wspierającą unowocześnienie sposobu działania lub oferty na obszarze wdrażania LSR do 2023 r. – 10 szt. oraz wskaźnika rezultatu LSR: Liczba nowych lub udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwach, które otrzymały dotację do 2023 r. – 10 szt.

Projekt zakłada wsparcie inwestycyjne min. 10 firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru wdrażania LSR poprzez:

  • rozbudowę przedsiębiorstwa;
  • rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa;
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych;
  • zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.

Granty będą wybierane i oceniane przez Radę LGD w oparciu o jej regulamin, procedury wyboru i oceny grantobiorców z zastosowaniem kryteriów wyboru grantobiorców.

Więcej informacji o zasadach uzyskania wsparcia oraz planowanych terminach naborów w ramach projektu otrzymają Państwo w biurze LGD oraz pod numerem tel. 530 900 618.