Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr III / RPO / EFS / 2019

1078

Ogłoszenie o naborze wniosków
o powierzenie grantów

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
oraz
Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023

Numer konkursu nadany przez LGD: III / RPO / EFS / 2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny: Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LGD w oparciu o zasoby lokalne

Cel szczegółowy: Zwiększenie świadomości i aktywności społeczno – zawodowej 8 000 mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu do 2023 roku.

Przedsięwzięcie: Działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym  i ubóstwem

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SzOOP)

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Typ projektu SzOOP:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
–           kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy);
–           świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje liderowanie, coaching rówieśniczy).

Oś Priorytetowa 11:
Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

I. WSTĘP

Ogłoszenie o naborze oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1167), zwana dalej: ustawą o RLKS.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

(Numer konkursu: III / RPO / EFS / 2019).

II. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin, od którego można składać wnioski –  29.01.2020 r. (data rozpoczęcia naboru)

Termin, do którego można składać wnioski – 24.02.2020 r. (data zakończenia naboru)

Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2020 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o powierzenie grantów należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”:
ul. Kościuszki 58
88 – 200 Radziejów
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgd.com.pl i wypełnić elektronicznie.

2. Wersję ostateczną wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w terminie naboru.

3. Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

4. Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach:

1 egzemplarz: oryginał formularza wniosku + komplet załączników i
2 egzemplarz: kopia formularza wniosku + kopia kompletu załączników.

5. Wniosek o powierzenie grantu może być dostarczony:
– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
– drogą pocztową lub kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o powierzenie grantu decyduje data wpływu do biura LGD.

6. Do wniosku o powierzenie grantu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników stanowiącej załącznik do Ogłoszenia o naborze. Załączniki do wniosku o powierzenie grantu powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego.

7. Wniosek o powierzenie grantu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku
o powierzenie grantu.

8. Kserokopia oryginału wniosku o powierzenie grantu i załączników powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o powierzenie grantu.

9. Złożone wnioski o powierzenie grantu winny być wypełnione w języku polskim.

10. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o powierzenie grantu oraz umowy o powierzenie grantu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

V. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O powierzenie grantu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Radziejowskiego.

Nie dopuszcza się składania wniosków w partnerstwie.

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY GRANT (GRUPA DOCELOWA)

Oś 11:
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. Powiatu Radziejowskiego

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
– kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy);
– świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje liderowanie, coaching rówieśniczy).

VIII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU

Oś 11:
Wskaźnik produktu zgodnie z SzOOP:
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie
(wartość do osiągnięcia w ramach naboru – 20 osób)

Wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego:
– liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu
(wartość do osiągnięcia w ramach naboru – 10 szt.)

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o powierzenie grantu ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu.

UWAGA: Wymogi realizacyjne dotyczące wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS.

IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 000,00 PLN.

Maksymalny koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu wynosi 10 526,32 zł.

W sytuacji przekroczenia wskazanego powyżej maksymalnego kosztu wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu, Rada LGD dokona obniżenia ujętego w projekcie kosztu wsparcia przewidzianego na jednego uczestnika oraz kwoty grantu.

X. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU
ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

Forma wsparcia: zaliczka / refundacja

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowanych na Poziomie projektu.

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Maksymalna wartość grantu wynosi 50 tys. zł. Wartość grantu rozumiana jest jako kwota dofinansowania ze środków EFS.

XI. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 6 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 20 punktów.

XIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE
GRANTEM

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

XIV. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15.30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 530 900 618

XV. ZAŁĄCZNIKI