Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr II / RPO / EFS / 2019

1344

Ogłoszenie o naborze wniosków
o powierzenie grantów

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023

Numer konkursu nadany przez LGD: II / RPO / EFS / 2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny: Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LGD w oparciu o zasoby lokalne

Cel szczegółowy: Zwiększenie świadomości i aktywności społeczno – zawodowej 8 000 mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu do 2023 roku.

Przedsięwzięcie: Działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym  i ubóstwem

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SzOOP)
Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Typ projektu SzOOP:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
–        usług wzajemnościowych, samopomocowych;
–        lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
–        inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

Oś Priorytetowa 11:
Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

I. WSTĘP

Ogłoszenie o naborze oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1167), zwana dalej: ustawą o RLKS.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

(Numer konkursu: II / RPO / EFS / 2019).

II. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin, od którego można składać wnioski –  29.01.2020 r. (data rozpoczęcia naboru)

Termin, do którego można składać wnioski – 24.02.2020 r. (data zakończenia naboru)

Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2020 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o powierzenie grantów należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”:

ul. Kościuszki 58
88 – 200 Radziejów
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgd.com.pl i wypełnić elektronicznie.

2. Wersję ostateczną wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w terminie naboru.

3. Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

4. Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach:

1 egzemplarz: oryginał formularza wniosku + komplet załączników i
2 egzemplarz: kopia formularza wniosku + kopia kompletu załączników.

5. Wniosek o powierzenie grantu może być dostarczony:
– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
– drogą pocztową lub kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o powierzenie grantu decyduje data wpływu do biura LGD.

6. Do wniosku o powierzenie grantu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników stanowiącej załącznik do Ogłoszenia o naborze. Załączniki do wniosku o powierzenie grantu powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego.

7. Wniosek o powierzenie grantu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku
o powierzenie grantu.

8. Kserokopia oryginału wniosku o powierzenie grantu i załączników powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o powierzenie grantu.

9. Złożone wnioski o powierzenie grantu winny być wypełnione w języku polskim.

10. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o powierzenie grantu oraz umowy o powierzenie grantu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

V. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Nie dopuszcza się składania wniosków w partnerstwie.

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY GRANT (GRUPA DOCELOWA)

Oś 11:

1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. Powiatu Radziejowskiego

2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

  • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
  • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
  • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
VIII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU

Oś 11:

Wskaźnik produktu zgodnie z SzOOP:
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego zgodnie z SzOOP:
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna;

Wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego i LSR:
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;
– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie;
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych.

Wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego i LSR:
– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
– liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych lub samopomocowych;
– liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu;
– efektywność społeczna;

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o powierzenie grantu ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu.

UWAGA: Wymogi realizacyjne dotyczące wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS.

IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 750 000,00 PLN.

X. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU
ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

Forma wsparcia: zaliczka / refundacja

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Maksymalna wartość grantu wynosi 50 tys. zł. Wartość grantu rozumiana jest jako kwota dofinansowania ze środków EFS.

Maksymalny koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu wynosi 3  604,9 zł.

W sytuacji przekroczenia wskazanego powyżej maksymalnego kosztu wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu, Rada LGD dokona obniżenia ujętego w projekcie kosztu wsparcia przewidzianego na jednego uczestnika oraz kwoty grantu.

XI. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 6 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 20 punktów.

XIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE
GRANTEM

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

XIV. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15.30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 530 900 618

XV. ZAŁĄCZNIKI