Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr I / RPO / EFS / 2018 – kluby młodzieżowe i/lub inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

1862

Radziejów,  30 października 2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Numer naboru: I / RPO / EFS / 2018

  Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach:

Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023

 ZAKRES TEMATYCZNY:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Cel ogólny LSR : Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LGD w oparciu o zasoby lokalne

Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie świadomości i aktywności społeczno – zawodowej
8 000 mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu do 2023 roku.

Przedsięwzięcie LSR: Działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym  i ubóstwem

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Typ projektu SzOOP: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i/lub inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.  

I. WSTĘP

Ogłoszenie o naborze oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.), zwana dalej: ustawą o RLKS.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Numer konkursu: I / RPO / EFS / 2018

II. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin, od którego można składać wnioski –  14.11.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 22.11.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o powierzenie grantów należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”:
ul. Kościuszki 58
88 – 200 Radziejów
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30. 

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW
 1. Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgd.com.pl i wypełnić elektronicznie.
 2. Wersję ostateczną wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w terminie naboru.
 3. Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.
 4. Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach:

1 egzemplarz: oryginał formularza wniosku + komplet załączników i
2 egzemplarz: kopia formularza wniosku + kopia kompletu załączników.

 1. Wniosek o powierzenie grantu może być dostarczony:

– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
– drogą pocztową lub kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o powierzenie grantu decyduje data wpływu do biura LGD.

 1. Do wniosku o powierzenie grantu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników stanowiącej załącznik do Ogłoszenia o naborze. Załączniki do wniosku o powierzenie grantu powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego.
 2. Wniosek o powierzenie grantu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o powierzenie grantu.

 1. Kserokopia oryginału wniosku o powierzenie grantu i załączników powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o powierzenie grantu.
 2. Złożone wnioski o powierzenie grantu winny być wypełnione w języku polskim.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o powierzenie grantu oraz umowy o powierzenie grantu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).
V. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Nie dopuszcza się składania wniosków w partnerstwie.

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY GRANT (GRUPA DOCELOWA)

Oś 11:

 1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. Powiatu Radziejowskiego.
 2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.
VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT? 
 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
 • kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) i/lub
 • inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
VIII. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 700 000,00 PLN.

IX. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

Forma wsparcia: zaliczka / refundacja

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowanych na Poziomie projektu.
Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Maksymalna wartość grantu wynosi 50 tys. zł. Wartość grantu rozumiana jest jako kwota dofinansowania ze środków EFS.
Maksymalny koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu wynosi 5 847,95 zł.

W sytuacji przekroczenia wskazanego powyżej maksymalnego kosztu wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu, Rada LGD dokona obniżenia ujętego w projekcie kosztu wsparcia przewidzianego na jednego uczestnika oraz kwoty grantu. 

X. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 20 punktów.

XIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiący załącznik nr 10 do Ogłoszenia.

XIV. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15.30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 530 900 618.

XV. ZAŁĄCZNIKI
 1. Wniosek o powierzenie grantu
 2. Umowa o powierzenie grantu wraz z załącznikami
 3. Wniosek o rozliczenie grantu
 4. Kryteria oceny i wyboru projektów objętych grantem
 5. Karta zgodności projektu z LSR
 6. Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru
 7. Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach Projektów Grantowych (EFS Oś 11)
 8. Katalog stawek maksymalnych
 9. Lokalna Strategia Rozwoju kierowana przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 – 2023
 10. Zasady udzielenie wsparcia na projekty objęte grantem
 11. Standard pracy klubu młodzieżowego
 12. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
 13. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
 14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;
 15. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

Ogłoszenie o naborze – .pdf