Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr I / RPO / EFRR / 2020

1893

Radziejów, 20.10.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru  LGD: I / RPO / EFRR / 2020

Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie: wsparcie inwestycyjne mikro
i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Przedsięwzięcie LSR: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR
  Cel ogólny LSR: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD
    Cel szczegółowy LSR: Spadek poziomu bezrobocia na obszarze wdrażania LSR w grupie 20 osób do 2023 roku
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  04.11.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 27.11.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru  – I kwartał 2021 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o powierzenie grantów należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”:
ul. Kościuszki 58
88 – 200 Radziejów
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30

 III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgd.com.pl i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Zaleca się złożenie 1 egzemplarza w wersji papierowej i jednej wersji elektronicznej formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami. Ocenie podlega wersja papierowa.

Grantobiorca  może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez grantobiorcę.

IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ  WNIOSEK O POWIERZENIE  GRANTU

Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez:

– mikro i małe przedsiębiorstwa, które mają zarejestrowaną siedzibę, oddział lub filię[1] na obszarze LSR, tj.: Gminy Bytoń, Gminy Dobre, Gminy Osięciny, Gminy Radziejów, Gminy Topólka, Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Gminy Miasta Radziejów, przez minimum 12 m-cy przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu.

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT

Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:

a) rozbudowę przedsiębiorstwa, poprzez zakup środków trwałych,

b) rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,

c) działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,

d) ze wsparcia  wykluczone są projekty, które  przewidują  zadania (koszty) związane  z robotami budowlanymi.

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM  DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi do 80 000 zł i stanowi nie więcej niż 85% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Minimalna wartość grantu współfinasowanego ze środków EFRR wynosi 20 000,00  zł.

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wartość grantu rozumiana jest jako kwota dofinansowania ze środków EFRR.

Grant udzielany jest przedsiębiorcy zgodnie z zasadami pomocy de minimis  opisanymi w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (zał. do ogłoszenia). Kurs EURO niezbędny do  wyliczenia limitu pomocy  de minimis na dzień ogłoszenia  naboru wynosi 4,5435 zł.

VII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki adekwatne do zakresu realizowanego projektu:

Wskaźnik produktu:

– liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (obowiązkowy),
– liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację (obowiązkowy),
– liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji (RLKS)  (fakultatywny).

Wskaźnik rezultatu:

– liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie (obowiązkowy) lub
– liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie (obowiązkowy),
– wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI8) (RLKS) (fakultatywny).

Horyzontalne wskaźniki produktu:

– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (fakultatywny), 
– liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (fakultatywny),
– liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnościami (fakultatywny),
– liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) (fakultatywny).

VIII.ALOKACJA  ŚRODKÓW  W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosi 800 000,00 zł.

IX. ETAPY WERYFIKACJI

Wnioski o powierzenie grantu, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione w następujących etapach:
– weryfikacja wstępna,
– proces decyzyjny – proces oceny i wyboru wniosku o powierzenie grantu (weryfikacja warunków formalnych, weryfikacja zgodności projektu z LSR w tym z RPO WK-P 2014-2020 – warunki merytoryczne, weryfikacja spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, szacowanie wartości grantu).

W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o powierzenie grantu, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę grantu.

X.WEZWANIE GRANTOBIORCY DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ LUB DOKUMENTÓW PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O  POWIERZENIE GRANTU

Wszystkie złożone w ramach naboru wnioski zostaną poddane weryfikacji wstępnej, w następującym zakresie:

1) zgodności projektu z LSR, w tym z RPO WK-P na lata 2014-2020;
2) wstępnej oceny spełniania kryteriów wyboru projektu;
3) propozycji ustalenia kwoty grantu.

W przypadku uznania, że konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty grantu, LGD wzywa podmiot ubiegający się o dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Do złożenia wyjaśnień w danej kwestii lub złożenia danego dokumentu LGD wzywa jednokrotnie.

Wezwanie grantobiorcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów powinno mieć miejsce przynajmniej w przypadku, gdy:

1) dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia
w formularzu wniosku, że grantobiorca go załącza oraz;
2) dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji grantobiorcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;
3) informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne.
4) informacje zawarte we wniosku nie pozwalają jednoznacznie zweryfikować zgodności z LSR i RPO WK-P na lata 2014-2020 w oparciu o kartę weryfikacji wstępnej.

Wezwanie w ramach zgodności projektu z LSR możliwe jest wyłącznie w ramach  tych kryteriów co do których LGD przewidziało możliwość uzupełnienia – informacje, co do których możliwe jest wezwanie znajdują się w dokumencie Kryteria oceny i wyboru projektu objętego grantem (EFRR), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowy proces przeprowadzenia weryfikacji wstępnej opisano w dokumencie Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach Projektów Grantowych (Część B – dotyczy Projektów Grantowych realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, EFRR (oś 7) stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

XI. KRYTERIA WYBORU

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

1) Uznanie projektu za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju kierowaną przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023, w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa  Kujawsko- Pomorskiego  na lata 2014-2020;
2) Uzyskanie co najmniej 30 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru. (Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru: 60 pkt).

XII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK

Podmiotowi składającemu wniosek o powierzenie grantu przysługuje prawo wniesienia odwołania – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników oceny  i  wyboru projektu. Prawo wniesienia odwołania przysługuje od:

a. negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b. nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, albo
c. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d. ustalonej przez LGD wysokości kwoty wsparcia- innej niż wnioskowana.

Wymogi formalne odwołania:

Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
2) oznaczenie grantobiorcy;
3) numer wniosku o powierzenie grantu;
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z  których oceną grantobiorca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
5) wskazanie, w jakim zakresie grantobiorca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR wraz z uzasadnieniem;
6) wskazanie, w jakim zakresie grantobiorca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem;
7) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
8) podpis grantobiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania,
z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania grantobiorcy.

Złożenie odwołania w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania.

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej, w tym autokontroli dokonywanej przez LGD zostały opisane w dokumencie Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach Projektów Grantowych (Część B – dotyczy Projektów Grantowych realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, EFRR (oś 7).

XIII.  TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

  1. Termin rozpoczęcia realizacji projektu:

– nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu
– nie później niż 6 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu

  1. Termin zakończenia realizacji projektu – 30.09.2022 r. (komunikat z dnia 24 marca 2022 r.)
    Termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2021 r. (komunikat z dnia 27 września 2021 r.)
    Termin zakończenia realizacji projektu – 30.09.2021 r.

XIV. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego” czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod nr tel. 530 900 618 w godzinach pracy biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu.

XVII. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe:


[1] W przypadku, gdy grantobiorca posiada oddział/filię na terenie LSR, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na obszarze LGD (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej musi znajdować się na terenie LGD.