Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 – podejmowanie działalności gospodarczej

1431

Radziejów, 01.03.2021 r.

Ogłoszenie nr 1/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 500 000,00 zł

Termin składania wniosków: 15.03.2021 r. – 29.03.2021 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro  Lokalnej  Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
ul. Kościuszki 58,
88-200 Radziejów,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku. Biznesplan składany jest na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD).

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników – zostały określone w załączniku nr  8 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Kwota wsparcia równa: 100 000,00 zł

Lokalna Strategia Rozwoju kierowana przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.lgd.com.pl (zakładka – Strategia Rozwoju Lokalnego – Umowa ramowa).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

•           www.lgd.com.pl
•           www.mojregion.eu
•           www.arimr.gov.pl

Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zapewniają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 58 oraz pod numerem tel. 530 900 618.

Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

3) Biznesplan

5) Formularz wniosku o płatność

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność